Zavolajte nám: 0905 938 340
1 položka v hodnote 192,00 € Košík

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Fakturačná a skladová adresa dodávateľa


TORAN s.r.o.
Kovácsova 5 
851 10 Bratislava

IČO: 45979367
DIČ: 2023176683
IČ DPH: SK2023176683


Číslo účtu: 2927849893 / 1100
Variabilný symbol: číslo objednávky
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.

IBAN:
SK36 1100 0000 0029 2784 9893

BIC (SWIFT):
TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69864/B

Sme Vám k dispozícií pracovné dni: PO – PIA od 8:30 – 16:30


Kontakt pre e-shop: odbyt TORAN s.r.o., 0905 938 340, info@vsetkopredom.com

I. Spôsob objedávania


Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:

On-line: objednaním v e-shope priamo na našej web stránke: www.vsetkopredom.com
Elektronickou poštou: info@vsetkopredom.com


V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, číselný kód tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónny kontakt.
Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.
Objednávka je záväzná po obdržaní informačného mailu, alebo telefonického kontaktu a po zaplatení celej sumy objednávky na bankové spojenie:
TATRA BANKA, 2927849893 / 1100 TORAN s.r.o., kde Variabilný symbol = číslo objednávky. Po zložení tejto zabezpeky budeme považovať Vašu objednávku ako záväzná.
Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne, emailom, prípadne telefonicky. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.


II. Zrušenie objednávky


a) Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 12hodín po objednaní, bez uvedenia dôvodu.
V prípade zrušenia záväznej objednávky po uplynutí 12 hod. lehoty, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok 20% z celej ceny objednávky a náhradu škody, ktorá predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky vznikla.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.)
tovar sa už nevyrába, je vypredaný,
akciový tovar je vypredaný.

Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi a zálohu vráti kupujúcemu do 4 dní od zrušenia objednávky.
 

III. Dodacia doba


Dodacia doba tovaru, ktorý je na sklade je do 10 dní, inak do 3-8 týždňov od zaplatenia celej sumy objednávky.
Dodacia doba je vyznačená v informačnom e-maily, ktorý Vám bude doručený.
V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný a s ktorou súhlasí.

V prípade objednávania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob, v takom prípade kupujúcemu bude zábezpeka vrátená v plnej výške.
Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.
 

IV. Doprava


DOPRAVA JE ZDARMA až do miesta bydliska (bez vynášky), len na území SR ak je cena celkovej objednávky vyššia ako 200,-€.

Ak je cena celkovej objednávky nižšia ako 200,-€ cena prepravného je vo výške 8,-€ až do miesta bydliska (bez vynášky), len na území SR.
Dopravu zabezpečí dodávateľ.

Dovoz tovaru dodávateľ oznámi kupujúcemu vopred telefonicky, e-mailom alebo sms-kou.
Tovar je dôsledne zabalený a poistení proti poškodeniu.
 

V. Cena a platobné podmienky


Všetky ceny sú zmluvné a sú uvádzané bez DPH.

Všetky ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 Sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená.

Cena tovaru po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

Za tovar je možné platiť týmto spôsobom:
prevodovým príkazom: na účet dodávateľa zriadený v TATRA BANKA, číslo účtu: 2927849893/1100


VI. Záruka a záručná doba


Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.
 

VII. Reklamačné podmienky


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

UPOZORNENIE: Pri doobjednávaní skrinkového nábytku alebo sedacej súpravy s drevom sa môže odtieň dreva odlišovať už od vami zakúpeného nábytku.
 

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

 • spôsobil vadu tovaru sám
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny
 • použitám výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
 • vady boli spôsobené neodborným zásahom
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy
 • vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru
 • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí
 

Miesto uplatnenia reklamácie:


Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať:

Bratislava: Kovácsova 5, 851 10
e-mailom: info@vsetkopredom.com
 

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného výroboku
 • kód výrobku
 • konkrétny popis vady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí, faktúra, alebo zálohová faktúra
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu

Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať.

Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie, O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.
 

Osobné údaje a ich ochrana


Osobné údaje zákazníkov sú uschovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú odovzdávané osobné údaje zákazníkov v minimálnom rozsahu. Ten je nutný k bezproblémovému doručeniu zboží.