Zavolajte nám: 0917455667
6 položiek v hodnote 0,00 € Košík

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.VsetkoPreDom.com. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.VsetkoPreDom.com a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť VšetkoPreDom, s.r.o., Fakturačná a skladová adresa: Nejedlého 10, 841 02 Bratislava, IČO: 45979367, DIČ: 2023176683, IČ DPH: SK2023176683.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69764/B

Sme Vám k dispozícií pracovné dni: PO – PIA od 8:30 – 16:30

Kontakt pre e-shop: odbyt VšetkoPreDom, s.r.o., 0905 938 340, info@VsetkoPreDom.com

 

I. Spôsob objedávania

Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:

On-line: objednaním v e-shope: www.VsetkoPreDom.com
Elektronickou poštou: info@VsetkoPreDom.com

V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, číselný kód tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a telefónny kontakt.
Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.
Objednávka je záväzná po obdržaní informačného mailu, alebo telefonického kontaktu a v závislostí od výberu spôsobu platby:

- Ak sa klient rozhodne pre možnosť platby Bankovým prevodom na účet, objednávka sa stáva aktívna, až po pripísaní úhrady na našom účte. V prípade neevidovanie úhrady do 10 dní bude automaticky stornovaná.
- Ak sa klient rozhodne pre možnosť platby formou dobierky – objednávka sa stáva aktívna od potvrdenia objednávky a to zakliknutím v nákupnom košíku, v poslednom kroku "Záväzne objednať>>".
- Ak sa klient rozhodne pre možnosť platby formou CardPay – objednávka sa stáva aktívna, až po pripísaní úhrady na našom účte a zakliknutím v nákupnom košíku, v poslednom kroku "Záväzne objednať>>".


Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne, emailom, prípadne telefonicky.

II. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín po objednaní, bez uvedenia dôvodu.
V prípade zrušenia záväznej objednávky po uplynutí 24 hod. lehoty, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok 20% z celej ceny objednávky a náhradu škody, ktorá predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky vznikla.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.)
tovar sa už nevyrába, je vypredaný,
akciový tovar je vypredaný.

Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi a zálohu vráti kupujúcemu do 4 dní od zrušenia objednávky.
 

III. Dodacia doba

Dodacia doba tovaru, ktorý je u náš na sklade je max. do 6 dní. Ak tovar nie je na našom skladom, o predpokladanom termín dodania na Vami uvedenú adresu Vás musí náš zamestnanec informovať najneskôr do 12 hod. ak bola objednávka vyhotovená v pracovný čas a pracovný deň.
Dodacia doba je vyznačená v informačnom e-maily, ktorý Vám bude doručený a taktiež Vám bude aj telefonicky oznámená. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný a s ktorou súhlasí.

V prípade objednávania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob, v takom prípade kupujúcemu bude zábezpeka vrátená v plnej výške.
Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.
 

IV. Doprava

 DOPRAVA JE ZDARMA až na Vami uvedené miesto podľa objednávky (na území SR, bez vynášky), ak je cena celkovej objednávky vyššia ako 200,-€ s DPH a celková hmotnosť objednávky nepresahuje 40kg. Ak je cena celkovej objednávky nižšia ako 200,-€ s DPH a celková hmotnosť objednávky nepresahuje 40kg, cena prepravného je vo výške 8,-€ s DPH až na Vami uvedené miesto podľa objednávky (na území SR, bez vynášky). V prípade ak celková hmotnosť objednávky presahuje 40kg, cena prepravného bude vypočítaná podľa sadzobníka, prepravcu. Cena Vám bude dodatočne upravená a taktiež budete telefonicky kontaktovaný naším zamestnancom, ohľadom zmeny ceny prepravného.
Dopravu zabezpečí dodávateľ.

Prepravu tovaru u nás zabezpečujú spoločnosti TopTrans/Remax – Služba zahŕňa telefonické/sms/emailové avizovanie príchodu kuriéra, tel kontakt na kuriéra, v deň dodania tovaru.

Tovar je dôsledne zabalený a poistení proti poškodeniu.
 

V. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné a sú uvádzané bez DPH.

Všetky ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 Sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená.

Spôsob platby:
Bankovým prevodom na účet – 0,-€

Pri platbe je potrebné použiť ako variabilný symbol číslo objednávky a vykonať úhradu tak, aby bola pripísaná na náš účet do 10 dní. Objednávka sa začne vybavovať až po pripísaní úhrady na našom účte a v prípade neevidovania úhrady do 10 dní bude automaticky stornovaná.
Dobierka – 7,-€ s DPH (ak celková suma objednávky presiahne 300,-€ s DPH – dobierka – 0,-€)
Platba v hotovosti pri doručení tovaru z objednávky priamo kuriérovi. Kuriér vystaví riadny prijímací doklad o úhrade. Informácia o expedovaní tovaru vrátane faktúry vám bude doručená e-mailom.
Platobnou kartou – portál Cardpay – 0,-€
Platobná brána pre platby kartou typu: VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro vydané ktoroukoľvek bankou. Výhodný a rýchly spôsob platby pre úhrady zo slovenských a zahraničných účtov. Služba Cardpay je prevádzkovaná bankou Tatra banka.
 

VI. Záruka a záručná doba

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.
 

VII. Reklamačné podmienky


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

UPOZORNENIE: Pri doobjednávaní skrinkového nábytku alebo sedacej súpravy s drevom sa môže odtieň dreva odlišovať už od vami zakúpeného nábytku.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:
• spôsobil vadu tovaru sám
• kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny
• použitám výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou
• vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
• vady boli spôsobené neodborným zásahom
• tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby
• vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy
• vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru
• vady vznikli nesprávnym ošetrovaním
• skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí

Miesto uplatnenia reklamácie:

Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať:

Bratislava: Nejedlého 10, 841 02
e-mailom: reklamacia@VsetkoPreDom.com

Reklamácia musí obsahovať:
• názov reklamovaného výroboku
• kód výrobku
• konkrétny popis vady
• reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
• kópiu dokladu o nadobudnutí, faktúra, alebo zálohová faktúra
• adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu

Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať.

Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.
 

Osobné údaje a ich ochrana


Osobné údaje zákazníkov sú uschovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú odovzdávané osobné údaje zákazníkov v minimálnom rozsahu. Ten je nutný k bezproblémovému doručeniu a vybaveniu objednávky.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasnotí nás prosím neváhajte kontaktovať - Kontakt